Hiện có miễn phí ship cho HC - SG và 10% giảm giá cho thành viên mới.