Rượu càng lâu càng quý, hình ảnh của bạn cũng vậy, để càng lâu càng quý.