Mọi lúc, mọi nơi, luôn sẵn sàng lưu giữ những tư tưởng, tính toán, kỷ niệm, hình vẽ...