Nguyễn Trắc có gần 100 mẫu mã, nhưng mẫu mới nhất hoặc có nét đặt biệt thì chỉ bán tại đay.