NGUYEN TRAC

Mọi giây phút trong đời, những trải nghiệm, suy tư, ý tưởng chợt thoáng qua...

đều quý giá cho dù đúng hay sai.

Khung ảnh và album ảnh của Nguyễn Trắc

 

Chúng tôi tạo điều kiện, khuyến khích các bạn nắm bắt và lưu giữ chúng để 5 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc lâu hơn nữa.

Đó là tài sản vô giá với nhiều người hoặc chỉ của riêng ai...

Vietnam Original

 

Nguyễn Trắc

Logo của Nguyễn Trắc